ဓာတ္ပံုုမ်ား

ဓာတ္ပံုုမ်ားအား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုု မွ်ေ၀ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း တိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

ဓာတ္ပံုုမ်ား ၾကည့္ရန္ »

ဗြီဒီယိုုမ်ား

သင္ႏွစ္သက္ရာ ဗြီဒီယိုုမ်ားကိုု လႊင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အျခား ေနရာမွ လင့္ယူၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္းတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

ဗြီဒီယိုုမ်ား ၾကည့္ရန္ »

ဘေလာ့မ်ား

သင္ႏွစ္သက္ရာ စာတိုုေပစမ်ား ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား ေရးသား မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။

ဘေလာ့မ်ား ၾကည့္ရန္ »

ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာ

ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳ ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားလဲ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ ႏိုုင္သည္။

စာမ်က္ႏွာမ်ား ၾကည့္ရန္ »


ဒိုု႔ျမန္မာ ဆိုုတာဘာလဲ

ဒို႔ျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး မည္သည့္ဘာသာကို ကိုယ္ကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစာကိုိုေရးတက္ ဖတ္တက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ျမန္မာမ်ားအားလုံး တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္စုတစ္စည္း၊ စည္းလံုးညီညႊတ၊္ ရင္းႏွီးခင္မင္၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျမန္မာ့လူမႈကြန္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။


မို္ဘိုင္းဖုန္း မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳႏိုင္

ဒို႔ျမန္မာ ကို မိုဘိုင္းဖုန္း မွတဆင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Android ဖုုန္းမ်ား အေနျဖင့္ Google Play Store ႏွင့္ 1 Mobile Market တိုု႔မွ ေဒါင္းလုုပ္ဆြဲ ႏိုုင္ၿပီး IOS ဖုုန္း မ်ားအေနျဖင့္ Apple store မွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ေဒါင္းလုုပ္ ျပဳလုုပ္ ႏိုုင္ပါသည္။ Download APK Here

အေပၚသိုု႔